دستگاه سايكلون رنگ پودري
  • سایکلون رنگ پودری

    پس از پاشش پودر توسط دستگاه پاشش رنگ پودری نیاز به بازیافت واستفاده مجدد از این رنگ می باشد، با این هدف در کنار کابین های پاشش رنگ سیستمی طراحی شده که با مکش هوای درون کابین ها باعث بازیافت پودر رنگ معلق می شود . هوای مکش شده از کابین ها فیلتر شده و پودر رنگ معلق از هوای جاری جدا می شود. پودر رنگ بازیافت
    شده در محفظه زیر سایکلون ذخیره شده و مجدداً به خط اعمال رنگ باز میگردد
Page 1 of 1 < 1 >