دستگاه پاشش رنگ پودری-دستگاه پاشش رنگ پودری

 دستگاه پاشش رنگ پودری:


همزمان با روشن کردن دستگاه پاشش رنگ پودری و فشردن دکمه گان دستگاه پاشش رنگ ولتاژ برقرار و پودر به نازل تغذیه و اسپری می گردد.میدان الکتریکی ایجاد شده بواسطه ولتاژ ماکزیمم 100kv بین گان رنگپاش پودری الکترواستاتیک و قطعه کار ارت شده باعث می شود ذرات پودر در هنگام حرکت باردار شده و در برخورد به قطعه کار الکترون ها را رد و بدل نمایند که عملکرد آن چسبیدن منظم پودر به سطح قطعه  کار و پوشش مناسب آن می گردد.

نازل گرد:

موارد استفاده: سیم ها-مصنوعات سیمی- شبکه ها – مجموعه های آلومینیومی و غیره
رنج پاشش پودر رنگ بین 180mm تا 120mm

نازل تخت:


موارد استفاده: رنگ آمیزی و پوشش دهی پودری مجموعه های تولیدی ،قطعات تولیدی چاک دار،قطعات تولیدی خم شده تابلوهای برق و غیره

رنج پاشش پودر رنگ بین 180mm تا 120 mm

 نازل گرد:

تعویض نازل گرد:

نازل دستگاه پاشش را از میله نازل بیرون آورید.

سرگان دستگاه پاشش رنگ را باز نموده و الکترود را بیرون آورید

قطعات را مونتاژو سر گان را ببندید.
توجه: در هنگام باز کردن نازل و تعویض آن حتما دستگاه پاشش رنگ پودری را خاموش کنید.

ارت کردن دستگاه پاشش رنگ پودری :

ارت را محکم ببندید تا بدین ترتیب کیفیت پوششی را افزایش دهید.

روش ارت کردن:

قطعه کار که به قلاب آویز است باید کاملا ارت شود.
از کابل مسی مخصوص ارت با سطح مقطع بیشتر از 10 میلیمتر مربع استفاده نمایید و آن را به سیستم ارت کارخانه متصل و به کابین پاشش سیستم نقاله و غیره وصل نمایید.مقاومت ارت نباید بیشتر از 1 میکرواهم باشد. 

عدم ارت مناسب دستگاه پاشش:

ضخامت پوشش رنگ یکسان نیست و پوشش خوب انجام نمی شود.
باعث پس زدن پودر از سمت قطعه به سمت اپراتور می گردد.
باعث ایجاد شوک الکتریکی خطرناک در بین قطعه کار و تجهیزات دستگاه می گردد.
توجه:علت جهش الکتریکی (جرقه) بین قطعه کار و قلاب رنگ دار ، (رنگ قلاب ها مرتبا باید تمیز شوند تا ارت برقرار شود).